Politika privatnosti

Sztr „Elektroluks servis“ u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise.

U ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Pravilnik”) objašnjeno je na koji način Sztr „Elektroluks servis“ prikuplja Vaše podatke o ličnosti, na koji način ih koristi i upravlja njima. Sztr „Elektroluks servis“ je posvećen zaštiti i poštovanju Vaše privatnosti, a zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i fizičkih lica kod naših poslovnih partnera (dalje: “Lica”) je naš prioritet.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj Pravilnik kako biste razumeli sva važna pitanja koja se tiču zaštite Vaše privatnosti.

1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

2. DEFINICIJE

3. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

5. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

6. DA LI Sztr „Elektroluks servis“ DOO DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA

7. KOLIKO DUGO Sztr „Elektroluks servis“ DOO ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE

 

1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI

Sztr „Elektroluks servis“ je rukovalac podacima o ličnosti, odnosno subjekt koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: “Zakon”).

2. DEFINICIJE

Kada kažemo “Lice” ili “Vi”, mislimo na sva fizička lica koja dele podatke o ličnosti sa nama.

Kada kažemo “Korisnik sajta” mislimo na svako lice koje pristupi Sajtu.

Kada kažemo “Registrovani korisnik” mislimo na lice koje ima registrovan nalog na Sajtu.

Kada kažemo “Opšti uslovi poslovanja” mislimo na uslove poslovanja koji čine sastavni deo ugovora koji zaključujete sa Kompanijom Sztr „Elektroluks servis“ i koji su dostupni na Sajtu.

Kada kažemo “podatak” mislimo na podatak o ličnosti odnosno na podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno na osnovu tih podataka.

Kada kažemo “Poverenik” mislimo na Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Kada kažemo “Politika upotrebe kolačića” mislimo na posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada kažemo “saglasnost” mislimo na Vaš nedvosmisleni pristanak na obradu podataka o ličnosti. Lice koje je navršilo 15 godina može samostalno dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva. Saglasnost je samo jedan od zakonskih osnova za obradu podataka, pa se podaci mogu obrađivati i po drugim osnovima.

Ostali termini koji su u Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti napisani velikim slovom su definisani u Opštim uslovima poslovanja.

3. NA KOGA SE PRIMENJUJE PRAVILNIK

Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

– Korisnici sajta nezavisno od toga da li su posetioci ili Registrovani korisnici,

– Kupci,

Sztr „Elektroluks servis“ brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Sztr „Elektroluks servis“ e-prodavnica je namenjena opštoj javnosti, ali nije namenjena za lica koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti kompaniji Sztr „Elektroluks servis“. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na naš email bez odlaganja.

4. KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt kompanije Sztr „Elektroluks servis“ kupujete i/ili naručujete proizvode od kompanije Sztr „Elektroluks servis“ registrujete nalog na našem sajtu, kada se registrujete za program lojalnosti i postajete Korisnik kartice lojalnosti, kada nas kontaktirate radi pružanja podrške kupcima, kada popunjavate ankete za kupce ili kada su Vaši podaci na drugi način relevantni za kupovinu, odnosno naše poslovanje.

Prikupljanje pojedinih podataka i njihovo korišćenje u svrhu marketinga, vršimo samo na osnovu Vaše prethodne izričite saglasnosti. O tome Vas uvek posebno obaveštavamo i naglašavamo da možete tako datu saglasnost povući u svakom momentu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Sztr „Elektroluks servis“ ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

5. GDE I KAKO SE VAŠI LIČNI PODACI ČUVAJU

Obezbeđujemo maksimalnu bezbednost Vaših podataka koji se obrađuju, prevashodno kada se podaci razmenjuju, otkrivaju i prenose. Imamo inkorporisana interna pravila i procedure o bezbednosti informacija, u kojima su definisane detaljne mere i kontrole koje preduzimamo radi zaštite podataka o ličnosti. Sproveli smo adekvatne i odgovarajuće tehničke i organizacione mere da obezbedimo nivo sigurnosti koji je srazmeran riziku. Koristimo višestepeni pristup koji podrazumeva lozinke za korisnika, upravu, uređaj, sistem i nivoe mreže, u cilju obezbeđenja potpune i sveobuhvatne zaštite. Pristup mestima gde su pohranjeni podaci o ličnosti (i elektronski i fizički) je ograničen sa funkcijama kontrolisanja bezbednosti pristupa. Obezbeđenim zonama je dozvoljen pristup samo osoblju koje ima ovlašćenje za pristup podacima. Sve lične i poverljive informacije u štampanom obliku su pohranjene sigurno i bezbedno. Na kraju, naše osoblje koje ima pristup ovim podacima je obučeno i osposobljeno da razume značaj podataka o ličnosti, kao i da primenjuje interne procedure za njihovu zaštitu, a vezano je i obavezom čuvanja poverljivosti.

Sve novčane transakcije koje vršite preko našeg sajta biće izvedene pomoću bezbednih sistema plaćanja. Poverljivi podaci o plaćanjima se prenose direktno u formi enkripcije (SSL i/ili TLS) do korespodentnog tela. Enkripciju možete prepoznati tako što će se u polju za web adresu Vašeg pretraživača promeniti forma “http://” u formu “https://” i kada se pojavi simbol katanca u polju za adresu. Kada je aktivirana SSL i/ili TLS enkripcija, treća lica ne mogu pristupiti podacima.

6. DA LI Sztr „Elektroluks servis“ DOO DELI VAŠE PODATKE SA TREĆIM LICIMA?

Kompaniji Sztr „Elektroluks servis“ je zaštita Vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše lične podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane u ovom Pravilniku o zaštiti podataka o ličnosti.

U slučaju kupovine preko naše e-prodavnice, Vaše podatke o ličnosti prenosimo trećim licima samo kada je to neophodno za ispunjenje ugovorne obaveze. Na primer, dajemo neophodne podatke kompanijama koje vrše dostavu poručenih proizvoda ili korespodentna banka preko koje se vrši plaćanje. Nikakvi drugi podaci se neće prenositi osim ukoliko ne date Vašu izričitu saglasnost.

Pored navedenog, možemo dati vaše lične podatke našim pouzdanim partnerima, a koji održavaju naše IT sisteme ili za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke, ili radi omogućavanja našeg poslovanja. Ovi pružaoci usluga su, međutim, prema relevantnim sporazumima, u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim smernicama, i strogo za svrhu koju smo naveli. Takođe ih obavezujemo da adekvatno zaštite Vaše podatke i da ih drže u tajnosti.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti iznešeni izvan Srbije, na serverima koji se nalaze u drugim državama. Serveri koje koristimo ispunjavaju nivo zaštite koji predviđa Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), te je nivo zaštite podataka o ličnosti (u najmanju ruku) jednak nivou zaštite u okviru Republike Srbije.

7. KOLIKO DUGO Sztr „Elektroluks servis“ DOO ČUVA VAŠE LIČNE PODATKE?

Sztr „Elektroluks servis“ će podatke o ličnosti, koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa, obrađivati sve dok traje poslovni odnos sa Licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Sztr „Elektroluks servis“ u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa Licem na koje se podaci odnose, na osnovu zakona, saglasnosti Lica na koje se podaci odnose ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora sa Licem na koje se podaci odnose).

Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije (na primer, transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.) ili od isteka zakonskog roka za reklamaciju, koji god da je od tih datuma kasniji.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti Lica na koje se odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane Lica na koje se podaci odnose.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na Newsletter, čuvamo do vaše odjave. U svakom trenutku se možete odjaviti sa newslettera na sledećem linku ili u skladu sa uputstvima koja stižu u svakom mejlu u kome se šalje Newsletter.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

Sztr „Elektroluks servis“ ima posebne stroge procedure predviđene za brisanje podataka o ličnosti, kojima se obezbeđuje poštovanje Vaše privatnosti (seckanje dokumenata u papirnom obliku, procedure za odlaganje otpada koji sadrži poverljive informacije, kao i pouzdano brisanje podataka u elektronskom obliku).